Regulamin serwisu DHL24

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki wykonywania i korzystania z usługi „DHL24” świadczonej drogą elektroniczną przez DHL Parcel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631916, NIP: 9512417713, REGON 365170883, wysokość kapitału zakładowego: 21.479.000,00 PLN (dalej jako: „DHL” lub „Usługodawca”), za pośrednictwem serwisu internetowego DHL24 dostępnego na stronie internetowej www.dhl24.com.pl („Serwis”).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu;
  2. warunki świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawarcia i rozwiązania umowy na korzystanie z Serwisu;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. DHL jest administratorem Serwisu.
 4. Serwis jest platformą teleinformatyczną służącą do ułatwiania nadawania przesyłek kurierskich, utrzymywania książki adresowej, przechowywania i zarządzania informacjami o zrealizowanych przesyłkach oraz wykonywanie innych usług z tym związanych, których opis zawiera § 3 ust. 4 Regulaminu (dalej „Usługi”). W szczególności Serwis umożliwia zapoznanie się z katalogiem usług przewozowych oferowanych przez DHL oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług przewozowych na zasadach określonych w regulaminach i cennikach świadczenia usług przez DHL (dalej „Regulaminy i Cenniki DHL”) albo umowie ramowej zawartej bezpośrednio z Użytkownikiem. Za pośrednictwem Serwisu można również, korzystając z zewnętrznej platformy płatniczej, dokonać zapłaty za zamówione usługi przewozowe.
 5. Do korzystania z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu:
  1. uprawnieni są przedsiębiorcy, w szczególności osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, o ile zawierane umowy o świadczenie Usługi są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, i z treści tych umów wynika, że posiadają one dla tych osób charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „Przedsiębiorcy”),
  2. uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, jeżeli korzystanie z Usługi nie ma dla nich charakteru zawodowego (dalej łącznie jako „Konsumenci”).
 6. Osoby korzystające z Serwisu zwane są w dalszej treści Regulaminu łącznie „Użytkownikami”. Przez Użytkowników rozumie się również przedsiębiorców i inne podmioty niebędące osobami fizycznymi, które korzystają z Serwisu w ramach swojej działalności.
 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami i Cennikami DHL. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem poprzez odpowiednie odznaczenie na stronie internetowej Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 8. Użytkownik Konsument przez rejestrację w Serwisie zawiera z DHL umowę na korzystanie z Serwisu, która – wraz z jej zawarciem – jest w całości wykonana i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 9. Użytkownik Konsument przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług jest nieodpłatne natomiast korzystanie z usług przewozowych świadczonych przez DHL wiąże się z odpłatnością określoną w mających zastosowanie Regulaminach i Cennikach DHL.
 10. Użytkownik Konsument przez rejestrację w Serwisie zawiera z DHL umowę na korzystanie z Serwisu na czas nieoznaczony. Rozwiązanie tej umowy może nastąpić na prośbę Użytkownika skierowaną do DHL lub przez DHL, na skutek długotrwałego niekorzystania przez Użytkownika z Serwisu i braku kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez Użytkownika.
 11. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 12. Aktualny Regulamin Usługi dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.dhl24.com.pl, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Cenników i Regulaminów DHL, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 14. DHL zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. DHL poinformuje o powyższych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.dhl24.com.pl. O ile inaczej nie postanowiono w komunikacie informującym o zmianach w Regulaminie, zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu [7] dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmiany wprowadzane zgodnie z niniejszym punktem nie będą dotyczyły istotnych cech Serwisu; DHL może jednak, za odpowiednim, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące, realizowanym za pośrednictwem Serwisu lub pocztą elektroniczną, wypowiedzeniem, zaprzestać świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, w części lub całości.

§ 2

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą obsługę plików Cookies oraz JavaScript. DHL zaleca korzystanie z najnowszych, rozwijanych i wspieranych wersji przeglądarek internetowych opartych o silnik Blink lub Gecko, np. Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez Użytkownika z wersji przeglądarek innych niż najnowsze, które są dostępne, DHL nie może zapewnić, że Serwis będzie funkcjonował prawidłowo (dotyczy to zwłaszcza przeglądarek w wersji niższej niż 3 najnowsze wersje danej przeglądarki). Dodatkowo, w przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie Serwisu.
 2. Za problemy wynikające ze stosowania oprogramowania lub sprzętu niespełniającego wymogów opisanych w powyższym ustępie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Do korzystania z Serwisu, w tym rejestracji w Serwisie, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub naruszające uzasadnione interesy Usługodawcy. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do powyższego, Usługodawca zastrzega możliwość odstąpienia od świadczenia Usług, w tym zablokowania dostępu do Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się? od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć´ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość´ Serwisu lub jego elementy techniczne, a także od wprowadzania lub przesyłania za pośrednictwem Serwisu informacji zawierających wirusy, konie trojańskie, niebezpieczne skrypty czy inne programy komputerowe, których przeznaczeniem jest niszczenie, zakłócanie pracy, przechwytywanie lub przywłaszczanie dowolnych informacji albo naruszenie prawa. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 6. DHL dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły tj. był dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 7. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i awarii, dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Serwisu o awariach oraz planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z czasowej niedostępności Serwisu, w tym – wobec charakteru Serwisu – również wobec Użytkowników Konsumentów.

§ 3

ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji użytkownika w Serwisie oraz założenia konta użytkownika.
 2. W celu rejestracji w Serwisie, użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail (podany adres e-mail będzie służył jako login do aplikacji), hasło, typ konta (osoba prywatna, firma), imię, nazwisko, nr telefonu, opcjonalnie nr drugiego telefonu, typ konta (konto gotówkowe, przelewowe - konto przelewowe dotyczy Użytkowników posiadających numer klienta SAP).
 3. Użytkownik podczas rejestracji może wyrazić zgodę na przesyłanie przez DHL informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik ma możliwość:
  1. zapoznania się katalogiem usług przewozowych świadczonych przez DHL;
  2. dokonania wyboru usługi przewozowej spośród aktualnie dostępnych;
  3. składania dyspozycji, reklamacji lub interwencji związanych ze świadczeniem usługi przewozowej;
  4. przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia z DHL umowy oraz realizacji usługi przewozowej, w tym listu przewozowego poprzez wypełnienie stosownych formularzy dostępnych w Serwisie;
  5. dokonania zapłaty ceny za usługę przewozową świadczoną przez DHL, przy wykorzystaniu zewnętrznej platformy płatniczej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przygotowanie listu przewozowego wiąże się z wypełnieniem formularza, który wymaga wprowadzenia w szczególności: danych adresowych nadawcy przesyłki, odbiorcy przesyłki, parametrów przesyłki, formy płatności, oraz ewentualnie danych płatnika, usług dodatkowych, aktualnie dostępnych w Serwisie oraz adresu e-mail Użytkownika oraz odbiorcy. Przygotowanie listu przewozowego wiąże się również z koniecznością jego wydrukowania, chyba że Użytkownik korzysta z usługi DHL zapewniającej drukowanie listu przewozowego. Raport potwierdzenia nadania przesyłki Użytkownik może otrzymać na podany adres e-mail.
 6. Dla celów korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest wskazać istniejący adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję.
 7. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika zostały prawidłowo doręczone. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu e-mail.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług a także w związku z zamówionymi przez Użytkownika usługami przewozowymi.
 9. O ile umowa zawarta z Użytkownikiem lub mające zastosowanie Regulaminy i Cenniki DHL nie stanowią inaczej, dokonanie płatności ceny za usługę przewozową jest warunkiem umożliwiającym Użytkownikowi wygenerowanie listu przewozowego, zawierającego w szczególności dane nadawcy przesyłki, odbiorcy przesyłki, parametry przesyłki, numer przesyłki oraz ewentualnie wskazane w formularzu usługi dodatkowe. Użytkownik generuje list przewozowy poprzez Serwis. Użytkownik ma możliwość zapisania wygenerowanych dokumentów na dysku komputera oraz ich odtwarzanie.
 10. O ile umowa zawarta z Użytkownikiem lub mające zastosowanie Regulaminy i Cenniki DHL nie stanowią inaczej, na podstawie wygenerowanego w Serwisie listu przewozowego Użytkownik może nadać przesyłkę w następujący sposób:
  1. w placówce DHL (punkcie przyjęć) – Użytkownik sam dostarcza przesyłkę do punktu przyjęć;
  2. u Użytkownika – przesyłkę odbiera kurier w miejscu wskazanym przez Użytkownika,
  3. w Servicepoint – Użytkownik sam dostarcza przesyłkę do Servicepoint’u, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia

. W celu nadania przesyłki Użytkownik zobowiązany jest do dołączenia wydrukowanego listu przewozowego na przesyłce i przekazania przesyłki wraz z listem przedstawicielowi DHL, chyba że Użytkownik korzysta z usługi DHL zapewniającej drukowanie listu przewozowego.

 1. Nadanie przesyłki może nastąpić najwcześniej po wygenerowaniu listu przewozowego, w dniach i godzinach pracy placówek DHL, nie później jednak niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od dnia wygenerowania listu przewozowego. Szczegółowe zasady nadawania przesyłek określają właściwe Regulaminy i Cenniku DHL.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia nr listu przewozowego przed dostępem osób nieuprawnionych. Za brak możliwości wykonania usługi z powodu posłużenia się numerem listu przewozowego przez osobę trzecią DHL nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie wymaganych w formularzu danych.
 4. Użytkownik ma możliwość stworzenia książki adresowej, która będzie dostępna na jego koncie w Serwisie. W niniejszym zakresie, zastosowanie znajduje §6 ust. 2 Regulaminu.

§ 4

ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE

 1. Zasady płatności za usługi przewozowe świadczone przez DHL określa umowa zawarta z Użytkownikiem, właściwe Regulaminy i Cenniki DHL.
 2. O ile umowa zawarta z Użytkownikiem lub mające zastosowanie Regulaminy i Cenniki DHL nie stanowią inaczej dokonywanie przez Użytkownika płatności może odbywać się:
  1. z go´ry (przed odbiorem przesyłki przez DHL od nadawcy),
  2. przy odbiorze przesyłki przez DHL od nadawcy,
 3. Dokonywanie przez Użytkownika płatności może odbywać się w szczególności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, której operatorem jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań („Przelewy 24”).:
 4. Dostępne formy płatności zależne są? od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu oraz zasad płatności, jakie mogą być ustalone w umowie zawartej z Użytkownikiem. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności dostępne są w mających zastosowanie Regulaminach i Cennikach DHL, w Serwisie oraz są? widoczne w trakcie składania zamówienia.
 5. Płatności dokonywane za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Warunkach płatności internetowych za usługi zamówione w aplikacji DHL24, znajdujących się pod adresem www.dhlpoland.pl/www/WarunkiPlatnosciInternetowychDHL24.pdf.
 6. Płatność za usługę dokonywana jest z góry za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24. Potwierdzenie zlecenia odbioru przesyłki generowane jest niezwłocznie po zarejestrowaniu wpływu środków na konto operatora płatności.
 7. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przez Użytkownika opcji zobowiązującej do zapłaty Użytkownik jest automatycznie przekierowywany do systemu platformy płatniczej Przelewy24, za pośrednictwem którego dokonuje płatności.
 8. Operatorem płatności kartami płatniczymi jest SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddział w Polsce, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.
 9. Płatności internetowych mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 10. Po nadaniu przesyłki w Serwisie, Użytkownik otrzymuje fakturę VAT, stwierdzającą wynagrodzenie za zlecone usługi. Faktura zostanie wystawiona na dane nabywcy – płatnika podane na formularzu DHL24 podczas rejestracji danych listu przewozowego. Faktura może być wystawiona w formie elektronicznej i wysłana w tej formie na adres mailowy Użytkownika wskazany w Serwisie, na co Użytkownik wyraża zgodę. Jeżeli Użytkownik będzie chciał uzyskać fakturę w wersji papierowej powinien złożyć wniosek poprzez formularz dostępny na DHL24.
 11. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obsługi płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 powinny być kierowane bezpośrednio do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, dane kontaktowe serwis@przelewy24.pl lub poprzez formularz DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.
 12. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obsługi płatności kartami płatniczymi powinny być kierowane bezpośrednio do SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddział w Polsce, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, poprzez formularz: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html
 13. DHL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależytą obsługę płatności internetowych (w tym w szczególności za czas potrzebny na przekazanie środków pieniężnych oraz bezpieczeństwo).

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ZGŁOSZENIA

 1. Szczegółowe zasady wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług zostały opisane w Regulaminach i Cennikach DHL.
 2. Zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości technicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu powinny być kierowane do DHL na adres e–mail: cahelp@dhl.com lub pisemnie na adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, z dopiskiem „zgłoszenie nieprawidłowości technicznych DHL24”.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinno zawierać co najmniej: dane Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, a także opis problemu w działaniu Serwisu wraz ze wskazaniem daty jego wystąpienia.
 4. DHL po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 podejmie niezbędne kroki w celu jego zbadania, a w przypadku, gdy zgłoszenie jest zasadne – w celu usunięcia nieprawidłowości.
 5. Reklamacje dotyczące obsługi płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 powinny być kierowane bezpośrednio do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, poprzez formularz DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.
 6. Reklamacje dotyczące obsługi płatności kartami płatniczymi powinny być kierowane bezpośrednio do SIX Payment Services (Europe) S.A., Oddział w Polsce, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, poprzez formularz DHL: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.
 7. Reklamacja, o której mowa w ust. 5 oraz 6 powyżej powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz opis problemu w działaniu Serwisu, a szczegółowo: numer transakcji, kwota transakcji oraz data dokonania płatności.
 8. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej obsługi płatności internetowych do DHL, DHL niezwłocznie przekaże ją odpowiednio ww. operatorowi płatności internetowych.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest DHL. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie: www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html.
 2. Zważywszy, że Użytkownik rozpoczął używanie Serwisu, przy korzystaniu z którego może stworzyć bazę kontaktów zawierającą dane osobowe, których administratorem w rozumieniu przepisów RODO jest Użytkownik lub organizacją, którą reprezentuje na potrzeby korzystania z Usług (dalej jako „Administrator”), Użytkownik poprzez akceptację warunków Regulaminu zawiera z DHL niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej jako „Umowa”) w celu uregulowania zasad powierzenia tych danych osobowych do przetwarzania DHL.
 3. Administrator oświadcza, że, w rozumieniu RODO, jest administratorem danych osobowych, do których dostęp może mieć DHL przy korzystaniu z Serwisu. Dane te są danymi kontaktowymi kontrahentów Administratora i obejmują imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon, adres email, (zwane dalej „Danymi”).
 4. DHL jest zobowiązany i uprawniony do przetwarzania Danych wyłącznie w celu utrzymywania bazy kontaktów w Serwisie.
 5. DHL, przy wykonywaniu czynności polegających na przetwarzaniu Danych zobowiązany jest:
  1. przestrzegać przepisów RODO oraz krajowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  2. zachować Dane w poufności;
  3. wykonywać wszelkie czynności przetwarzania Danych z dołożeniem należytej staranności, zgodnie ze standardami i procedurami oraz wyłącznie z użyciem narzędzi służących do zapewnienia działania Serwisu;
  4. w miarę możliwości wdrażać we własnym zakresie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Danych;
  5. nie dokonywać żadnych czynności związanych z Danymi, które stanowić mogłyby transfer tych Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  6. nie zatrudniać – w zakresie utrzymania bazy kontaktów w Serwisie – innych niż 3E Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Sp. j. która zajmuje się utrzymaniem i rozwojem Serwisu na zlecenie DHL, podwykonawców, o których Administrator nie został uprzednio powiadomiony i wobec których nie miał możliwości złożenia sprzeciwu;
  7. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  8. niezwłocznie informować Administratora o każdym przypadku naruszenia ochrony Danych oraz udzielać Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji dostępnych DHL, a niezbędnych do oceny charakteru, rozmiarów i skutków naruszenia;
  9. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO;
  10. udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez Administratora spełnienia obowiązków określonych w RODO w zakresie powierzenia danych do przetwarzania.
 6. DHL umożliwi Administratorowi przeprowadzenie inspekcji mającej na celu sprawdzenie czy DHL postępuje zgodnie z zobowiązaniami, określonymi w pkt 5 powyżej. Forma, zakres, termin i czas trwania inspekcji zostanie uzgodniony między Stronami. Administrator akceptuje fakt, że DHL może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie inspekcji lub na jej przeprowadzenie w określonej formie, zakresie lub terminie, jeżeli współpraca między DHL a Administratorem jest niewielkich rozmiarów lub ma charakter okazjonalny, zakres przetwarzanych przez DHL na zlecenie Administratora danych osobowych jest nieznaczny lub jeżeli przeprowadzenie inspekcji nie jest uzasadnione incydentem naruszenia ochrony danych lub innego rodzaju niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez DHL. Wszelkie koszty przeprowadzenia inspekcji ponosi Administrator.
 7. Wszelkie czynności i działania DHL związane z należytą realizacją obowiązków wynikających z zapewnienia funkcjonowania bazy kontaktów wykonywane są bez dodatkowego wynagrodzenia.
 8. Umowa zawarta jest na okres korzystania przez Administratora z Serwisu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Katalog Usług dostępnych w Serwisie jest wiążący do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez DHL. Do umów zawartych przed zawieszeniem, zaprzestaniem lub zmianami stosuje się zasady dotychczasowe.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym również do oprogramowania, elementów graficznych i tekstowych stron www oraz układu tych stron www, jak również innych elementów związanych z Serwisem należą do DHL lub podmiotów powiązanych z DHL, chyba że w sposób wyraźny postanowiono inaczej. Serwis chroniony jest prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z tych utworów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego prawem autorskim. Zakazane jest podejmowanie czynności mogących naruszyć wskazane w zdaniu poprzedzającym prawa własności intelektualnej DHL lub innych uprawnionych podmiotów, a w szczególności (poza przypadkami określonymi w prawie autorskim) niedopuszczalne jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie, utrwalanie, przechowywanie, publiczne odtwarzanie, najem, użyczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób elementów określonych w niniejszym ustępie, bez uprzedniej pisemnej zgody DHL.
 3. Wszelkie pytania, opinie oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej cahelp@dhl.com.
 4. Wszelkie spory sądowe między DHL, a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby DHL.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.